בהתאם לתקנון בקרת התקציבים ולתקנון רישוי מועדונים, מצ"ב הפרסומים הבאים:

1. דוחות רווח והפסד ליום 31 במאי 2023 – מצ"ב

2. דוחות על תזרימי מזומנים – מצ"ב

3. תיאור הפעילות לתקופת הדו"ח:

אופן התאגדות: חברה לתועלת הציבור החל מ 27/01/2020

היקף התקציב: 22.5 מיליון ₪. בפועל 22.7 מיליון ₪.

מדיניות רכש: הקבוצה רכשה והשאילה שחקנים בעונת 22/23 בעלות של כ 1.50 מיליון ₪. בנוסף שילמה הקבוצה בעונה זו עמלות סוכנים בעלות של כ 470 אלפי ₪.

מדיניות נוער: עלות פעילות מחלקת הנוער בעונת 22/23 כ 3.19 מיליון ₪. פעילות זו מומנה מהכנסות דמי חבר בסך 928 אלפי ₪ וסיוע אופ"א בסך 721 אלפי ₪. יתרת הפעילות מומנה מהכנסות שהתקבלו מבעלי הקבוצה, חברת איתוראן איתור ושליטה בע"מ.

מכירת שחקנים: בעונת 22/23 נרשמו הכנסות בגין מכירת כרטיס השחקן ג'וליוס סוקה בסך 797 אלפי ₪ וממכירת השחקן אור דהן בסך 835 אלף ₪.

השקעות בעלים: בעונת 22/23 השקיע בעל הקבוצה, איתוראן איתור ושליטה בע"מ 9 מיליון ₪.

אירועים מהותיים: לא חלו אירועים מהותיים במהלך העונה שהיו להם השפעה על תקציב הקבוצה.

החלטות שהשפיעו על התאגיד: לא היו החלטות שהשפיעו על התאגיד ועל פעילות הקבוצה בעונת 22/23.